مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

Maher T. Zainy

 

 RESERCHERS BIOGRAPHY

BACK 

          

 

FULL NAME

Dr. Maher T. Zainy

 

 

TITLE

 Senior Chief Geologist

 

 

POSITION

 

Depoty Director General

 

DEGREES

Ph.D.  

M.Sc.  

B.Sc.  General Geology, University of Baghdad

 

 

SPECIALIZATION

Structural Geology

 

CAREER

 

 

:PUBLISHED PAPERS

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45